Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
  3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7.     Dag: kalenderdag;
  8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
   
   
  Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
  Naam Ondernemer:              TARWEGRASKONING handelsnaam van Stoic Investments BV
  Vestigingsadres:                  Louis Braillelaan 80, 2719 EK, Zoetermeer
  Telefoonnummer:                079 203 3080 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 - 18:00 uur)
  E-mailadres:                        [email protected]
  KvK-nummer:                      81736401
  BTW-identificatienummer:     NL862200738B01
   
   
  Artikel 3 - Toepasselijkheid
  1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
  2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
   
   
  Artikel 4 - Het aanbod
  1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
  3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  ·de prijs inclusief belastingen;
  ·de eventuele kosten van aflevering;
  ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  ·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  ·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  ·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
  ·de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  ·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  ·de gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  ·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
   
   
  Artikel 5 - De overeenkomst
  1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2.     Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
  3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4.     De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5.     De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
        a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
        b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
        c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
        d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
        e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6.   Indien de Ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
   
   
  Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
  1.     Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
  2.     Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3.      Indien de staat van het product dermate geretourneerd wordt dat het product niet meer als nieuw kan worden doorverkocht zal minimaal 25% van het aankoopbedrag in mindering worden gebracht op het terug te storten bedrag aan de klant
  4.     De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. 
  5.     Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
   
  Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
  1.     Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
  2.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   
   
  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
  1.     Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2.     Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
   
   
  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
  1.     Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indiende Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a)     die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
  e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
  f)     voor losse kranten en tijdschriften;
  g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
  3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
        b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c)   betreffende weddenschappen en loterijen.
   
   
  Artikel 9 - De prijs
  1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  2.       In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b)    de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
   
   
  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
  1.     De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2.     Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
   
   
  Artikel 11 - Levering en uitvoering
  1.     De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt als afleveradres.
  3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
  6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7.   Indien pakketten met bevroren goederen langer dan 2 dagen onderweg zijn (verzenddag op maandag - aankomst woensdag) en de goederen bedorven zijn, zal de Ondernemer dit risico dragen en de Consument een vervangend pakket sturen. Wanneer goederen echter conform de afspraak op dinsdag aan de Consument aangeboden zijn en een briefje heeft achtergelaten omdat de Consument niet thuis was, of het pakket bij de buren heeft achtergelaten, is dit het risico van de Consument. De Consument kan op de website terug lezen wat de exacte verzenddag van de bevroren goederen is. 
   
   
  Artikel 12 - Duurtransacties
  1.     De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
   
   
  Artikel 13 - Betaling
  1.     Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  2.     Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3.     De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
  4.     In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
   
   
  Artikel 14 - Klachtenregeling
  Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

  Onze gegevens:
  Tel: 071 5 72 41 17
  E-mail: [email protected] 

  Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

   
  Artikel 15 Intellectuele eigendom.
  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij TARWEGRASKONING, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


  Artikel 16 Persoonsgegevens.
  TARWEGRASKONING zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. TARWEGRASKONING neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


  Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
  Op alle aanbiedingen van TARWEGRASKONING, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


  Artikel 18 Links
  De site van TARWEGRASKONING kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft TARWEGRASKONING geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


  Artikel 19 Uw rechten
  U kunt altijd aan TARWEGRASKONING vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan TARWEGRASKONING vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die TARWEGRASKONING zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u TARWEGRASKONING hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
   

  Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   
  Artikel 21 Eigendoms voorbehoud
   a. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle
  1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
  2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
  3. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
  4. De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
  5. Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.
  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »